POZIV NA DOSTAVU PONUDE
za uslugu zbrinjavanja i obrade glomaznog otpada za 2022. godinu
 
Naručitelj Komunalac d.o.o. upućuje zainteresiranim gospodarskim subjektima ovaj Poziv na dostavu ponuda za uslugu zbrinjavanja i obrade glomaznog otpada za 2022. godinu.
Sukladno članku 12. stavak 1. točka b) Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) Naručitelj nije dužan primijeniti navedeni Zakon za nabavu usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna. Nabava radova procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, sukladno članku 15. stavak 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi, smatra se jednostavnom nabavom koju Naručitelj provodi sukladno internom općem aktu poštujući načela javne nabave. Slijedom prethodno navedenog Komunalac d.o.o. donio je interni Pravilnik o jednostavnoj nabavi – pročišćeni tekst - KLASA: 003-05/18-01-6, URBROJ; 2193-07-01-18-3 od 9. kolovoza 2018. godine te se ova jednostavna nabava provodi temeljem odredbe članka 10. predmetnog Pravilnika.
 
1­. PODACI O NARUČITELJU: Komunalac d.o.o., Željeznička 1/a, Vrbovsko, OIB: 45552012966, MBS: 040322386, odgovorna osoba: Nikolina Osojnički bacc.ing.traff. i Stefani Jadro Štefančić mag.iur. -članovi uprave.
2. OPIS PREDMETA NABAVE:
2.1. PREDMET NABAVE: Pojam glomazni otpad definiran je Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21) te isti predstavlja otpadni predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 07. Vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom navedene su u Naputku o glomaznom otpadu (NN 79/15).  Otpad pod navedenim ključnim brojem nastao u sklopu obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od korisnika javne usluge na području Grada Vrbovskog. Usluga uključuje: najam spremnika za odlaganje glomaznog otpada na lokaciji koju odredi Naručitelj, preuzimanje, prijevoz i obradu glomaznog otpada, kao i sve druge manipulativne radnje.
 
CJELOKUPNI TEKST POZIVA NALAZI SE PRILOGU OVE OBJAVE!
PRILOZI

  1.  POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA USLUGU ZBRINJAVANJA I OBRADE GLOMAZNOG OTPADA ZA 2022. GODINU

Kalendar događanja za 2021. godinu

Kalendar događanja za 2021. godinu

Odaberite jezik